Nghiên cứu về sẹo, 2005

Trung tâm thử nghiệm

Phòng thí nghiệm quang-sinh của trường đại học Y Nam Phi.

Mục tiêu

Để đánh giá hiệu quả của Bi-Oil trong việc cải thiện tình trạng bên ngoài của sẹo.

Mẫu thử

Đối tượng: 24 người tham gia, 22 nữ và 2 nam. Độ tuổi người tham gia: 18 đến 60 tuổi. Tuổi sẹo: mới hình thành cho đến 3 năm. Loại sẹo: từ vết bỏng nhẹ cho đến sẹo phẫu thuật (12 sẹo lớn, 14 sẹo nhỏ - 1 người tham gia có đến 3 vị trí sẹo).

Phương pháp thử nghiệm

Phương pháp mã hóa đơn đối với người đánh giá, ngẫu nhiên và có đối chứng. Nghiên cứu theo cặp giúp dễ dàng so sánh trên cùng một đối tượng. Các đối tượng có sẹo gần giống nhau hoặc một sẹo đủ lớn để có thể áp dụng cho mẫu nửa vết sẹo. Sản phẩm được dùng 2 lần mỗi ngày trong vòng 12 tuần trên vùng da thử nghiệm. Việc bôi mẫu được thực hiện đều đặn dưới sự giám sát chặt chẽ. Đánh giá được thực hiện vào thời điểm bắt đầu, 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần.

Kết quả

Bi-Oil giúp cải thiện tình trạng bên ngoài của sẹo trong cả các đợt đánh giá chủ quan và khách quan. 65% đối tượng được công bố là có cải thiện trong 4 tuần.