การศึกษาในกลุ่มสีผิวไม่สม่ำเสมอ, 2011

ศูนย์ทดสอบ

โทมัส เจ สตีเฟ่น แอนด์ แอสโซซิเอท อิงค์, เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ ในการช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอ ลดเลือนรอยด่างดำ เมื่อใช้ในผู้หญิงที่มีปัญหาผิวถูกแสงแดดน้อย ถึงปานกลาง บริเวณใบหน้าและลำคอ

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร ผู้หญิง 67 คน หลากหลายเชื้อชาติ ที่มีการวินิจฉัยทางคลินิกว่ามีผิวถูกแสงแดดระดับน้อยถึงปานกลาง บริเวณใบหน้าและลำคอ มีผู้ได้รับ ไบโอ-ออยล์ 35 คนและผู้ที่ไม่ได้ทา 32 คน อายุระหว่าง 30-70 ปี

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดลองโดย สุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ผู้ให้คะแนนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ทราบว่าอาสาสมัครคนใดอยู่กลุ่มใด (efficacy grader-blinded). อาสาสมัครผ่านการคัดกรองในเบื้องต้น และติดตามผล โดยมีระยะพัก 1 สัปดาห์ ทาผลิตภัณฑ์บริเวณใบหน้าและลำคอ วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ การทาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมินกระทำในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 และสัปดาห์ที่ 12 อาสาสมัครมีการแยกแยะสีผิวไม่สม่ำเสมอบริเวณหน้าและลำคอรวมทั้งรอยด่างดำ

ผล

ไบโอ-ออยล์ มีประสิทธิผลในการปรับปรุงสีผิวไม่สม่ำเสมอ และจุดด่างดำ ที่เกิดจากแสงแดด มีผลทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ว่า เพียง 4 สัปดาห์ หลังจากทา เห็นผลทั้งบริเวณใบหน้าและลำคอ หลังจากการทา 12 สัปดาห์ ร้อยละ 86 ของอาสาสมัครที่ได้รับ ไบโอ-ออยล์ เห็นความเปลี่ยนแปลง อย่างชัดเจน ในสีผิวไม่สม่ำเสอมบริเวณใบหน้า ร้อยละ 71 ของอาสาสมัครที่มีจุดด่างดำบนใบหน้า ร้อยละ 69 ของกลุ่มที่สีผิวไม่สม่ำเสมอบริเวณคอ และ ร้อยละ 60 ของกลุ่มที่มีจุดด่างดำบริเวณลำคอเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น