การศึกษาในสีผิวไม่สม่ำเสมอ, 2005

ศูนย์ทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศแอฟริกาใต้

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ ในการช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอ

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร ผู้หญิง 30 คน หลากหลายเชื้อชาติ อายุระหว่าง 18-55 ปี มีฝ้าบริเวณใบหน้า

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดสอบแบบสุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยอาสาสมัครไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มใด (Single-blind) โดยให้มีการประเมินเปรียบเทียบผลในตัวอย่างรายเดียวกันโดยที่ ตัวอย่างจะต้องมีรอยแตกลายกระจายตัวเพียงพอที่จะแบ่งการทาผลิตภัณฑ์เพียงครึ่งบริเวณ โดย ทาผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ การทาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมิน กระทำในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 และ สัปดาห์ที่ 12

ผล

ไบโอ-ออยล์ ช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอทั้งผิวสีอ่อนและผิวสีเข้ม ร้อยละ. 93 ของอาสาสมัคร บันทึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสัปดาห์ที่ 6 การสังเกตุทางคลินิกพบว่าทั้งผิวสีเข้มและผิวสีอ่อนได้ผลในระดับเท่ากัน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 0 ถึงสัปดาห์ที่ 8 แต่หลังจากสัปดาห์ที่ 8 ถึงสัปดาห์ที่ 12 กลุ่มผิวสีเข้มจะเห็นผลที่ดีกว่า.