การทดสอบในกลุ่มผิวแพ้ง่าย, 2006

ศูนย์ทดสอบ

ฟิวเจอร์ คอสเมติก พรีโทเรีย ประเทศแอฟริกาใต้

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบว่า ไบโอ-ออยล์ ก่อให้เกิดการระคายเคืองในกลุ่มผู้ใช้ที่มีผิวแพ้ง่าย หรือไม่

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร 21 คน อายุระหว่าง 18-65 ปี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร เป็นอาสาสมัครที่มีผิวแพ้ง่าย และอาสาสมัครที่ทา กรดแลคติก(กลุ่มทดลอง) เพื่อประเมิน การแพ้ง่าย

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาแบบสุ่ม โดยมีการควบคุมผล มีการประเมิน 3 บริเวณ คือ บริเวณที่ทาน้ำเปล่า(กลุ่มควบคุม) บริเวณที่ทาไบโอ-ออยล์ และบริเวณที่ทา Sodium Lauryl Sulfate 1% (กลุ่มทดลอง) ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบทาที่แผ่นทดสอบและแปะที่บริเวณท้องแขนและแกะออกเมื่อแปะครบ 24 ชั่วโมง มีการประเมินสภาพผิวและปฏิกริยาที่ชั่วโมงที่ 24 48 72 และ 96 หลังการทา การประเมินอย่ภายใต้กรกำกับดุแลของแพทย์ผิวหนัง ปฏิกริยาของผิวหนังจัดระดับตั้งแต่ 0-4 (0 คือ ไม่มีการตอบสนอง และ 4 คือมีรอยแดง)

ผล

พบว่า ไบโอ-ออยล์ไบโอ-ออยล์ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในกลุ่มอาสาสมัครที่ผิผิวแพ้ง่าย ไม่มีอาสาสมัครรายใดมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ไบโอ-ออยล์ ไบโอ-ออยล์มีผลจากการประเมินระดับการระคายเคืองที่ 0.03 หลังจากการทา 96 ชั่วโมง ไบโอ-ออยล์ให้ผลดีกว่าบริเวณที่ทาน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม)