การศึกาในการรักษารอยแผลเป็น, 2002

ศูนย์ทดสอบ

อัยตัน-มูน ซอมเมอเรสต์ ประเทศสหราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ไบโอ-ออยล์ ในการลดเลือนรอยแผลเป้น ในผุ้ใช้ 82 คน

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร 82 คน ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก แผลเป็นทั้งที่เพิ่งเกิดใหม่และแผลเป็นที่เป็นมานานกว่า 10 ปี ชนิดของแผลเป็น ทั้งแผลเป็นนูน แผลเป็นเรียบ และแผลเป็นหลุม โดยมีสาเหตุมาจาก แผลไฟลวกเล็กน้อย แผลถลอก จนถึงแผลเป็นจากการผ่าตัด โดยตำแหน่งของแผลเป็น หลากหลาย

ระเบียบวิธีวิจัย

ทาผลิตภัณฑ์วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ อาสาสมัครได้รับคำแนะนำให้นวดวน จนผลิตภัณฑ์ ซึมหมด การสัมภาษณ์ กระทำ ณ สัปดาห์ที่ 0 2 และ 4 อาสาสมัครให้คะแนนผลของผลิตภัณฑ์ ที่สังเกตุเห็น โดยระดับคะแนนตั้งแต่ 0-9 (1 หมายถึง ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง และ 9 เห็นความเปลี่ยนแปลงมาก)

ผล

ร้อยละ 82 ของอาสาสมัคร เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของแผลเป็นหลังการทา 4 สัปดาห์