การศึกษาการก่อให้เกิดสิว, 2006

ศูนย์ทดสอบ

ฟิวเจอร์ คอสเมติก พรีโทเรีย ประเทศแอฟริกาใต้

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบว่า ไบโอ-ออยล์ก่อให้เกิดสิว หรือไม่

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร : ผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้น 21 คน , เพศหญิง 17 คนและเพศชาย 4 คน จากหลายเชื้อชาติ, 50% มีแนวโน้มที่จะเกิดสิว

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาแบบสุ่ม โดยมีการควบคุมผล ทาผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 28 สัปดาห์ กำหนดพื้นที่ทดสอบ 3 ส่วน : ส่วนที่ไม่ได้ทาอะไร (กลุ่มควบคุม), ส่วนที่ทาผลิตภัณฑ์ ไบโอ-ออยล์ และส่วนที่ทา acetylated lanolin alcohol (กลุ่มทดลอง) -ทาผลิตภัณฑ์ที่โดยปกติทำให้เกิดสิว) ทดสอบผลิตภัณฑ์โดนทาเป็นส่วนๆ ที่แผ่นหลังด้านบน (บริเวณสะบัก)

ผล

พบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ ไบโอ-ออยล์ จะไม่ก่อให้เกิดสิว โดยบริเวณที่ทา ไบโอ-ออยล์ ไม่มีความแตกต่าง กับบริเวณที่ไม่ได้ทา ในขณะที่กลุ่มที่ทาผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดสิว มีสิวเกิดขึ้น