การศึกษาเรื่องการดูดซึม, 2011

ศูนย์ทดสอบ

สถาบัน โปรเดิร์ม เพื่อการวิจัยทางผิวหนัง ฮัมเบอร์ก ประเทศเยอรมัน

การศึกษาที่ 1

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินอัตราการดูดซึมของไบโอ-ออยล์ หลังการทาตามมาตรฐาน และมีการนวดถู

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร 22 คนที่ได้รับการอบรมเรื่องการให้คะแนน (หญิง 21 คน ชาย 1 คน บริเวณที่ทดสอบ ท้องแขน

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ทั้งอาสาสมัครและผู้ประเมินไม่ทราบว่าอาสาสมัครอยู่ในกลุ่มใด (Double-blind) ทาไบโอ-ออยล์ และ น้ามันเปรียบเทียบ โดยทำการทดสอบ บริเวณ ท้องแขน โดยผู้ทดสอบทาในลักษณะวน 100 รอบ ตาบอัตราความเร็วที่กำหนด อาสาสมัครให้ลำดับคะแนนการดูดซึมเป็น 5 ระดับ จาก ดูดซึมช้ามาก ถึง ดูดซึมเร็วมาก มีการวัดด้วย เครื่องวัดความมัน Sebumeter เพื่อประเมินปริมาณน้ำมันบนผิว โดยมีการประเมิน 2 ช่วงเวลา คือก่อนทา และหลังทา 2 นาที

ผล

คำตอบที่ได้จากอาสาสมัคร์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.3) ตอบว่าไบโอ-ออยล์มีการดูดซึมเร็วมาก หรือดูดซึมเร็ว ซึ่งผลดังกล่าวได้รับการยืนยันโดยการประเมินด้วย Sebumeter โดยค่าที่ได้ที่ช่วงเวลาที่ 2 คือ ปริมาณไบโอ-ออยล์ ที่เหลืออยู่น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับน้ำมันเปรียบเทียบ

การศึกษาที่ 2

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินอัตราการดูดซึม ไบโอ-ออยล์ หลังการทาตามมาตรฐานและมีการนวดถู

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร 100 คน(หญิง 97 คน ชาย 3 คน) ทดสอบบริเวณท้องแขน

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ทั้งอาสาสมัครและผู้ประเมินไม่ทราบว่าอาสาสมัครอยู่ในกลุ่มใด (Double-blind) ทาไบโอ-ออยล์ และ น้ามันเปรียบเทียบ บริเวณ ท้องแขน โดยผู้ทดสอบถูเป็นเวลา 1 นาที และให้อาสาสมัครให้ลำดับคะแนนการดูดซึมเป็น 5 ระดับ จาก ดูดซึมช้ามาก ถึง ดูดซึมเร็วมาก

ผล

การดูดซึม ไบโอ-ออยล์สู่ผิวได้รับการประเมินว่า ดูดซึมเร็ว และดูดซึมเร็วมาก โดยอาสาสมัครส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72)