Studija na neujednačenom tenu, 2011.

Studijski centar

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Teksas, Sjedinjene Američke Države

Cilj

Proceniti efikasnost ulja Bi-Oil na poboljšanje izgleda neujednačenog tena i nejednake pigmentacije kada ga koriste žene sa blago do umereno fotooštećenom (zrelom) kožom na licu i vratu.

Uzorak

Ispitanici: 67 učesnika ženskog pola (različitog porekla) sa klinički dijagnostikovanim blagim do umerenim fotooštećenjem na licu i vratu. Terapijska grupa tretirana uljem Bi-Oil obuhvatala je 35 ispitanika, a grupa bez tretmana 32 ispitanika. Starost učesnika: od 30 do 70 godina.

Metodologija

Randomizovana, kontrolisana studija, slepa za ocenjivača efikasnosti. Ispitanici su učestvovali u početnoj proceni na skriningu, nakon koje je sledio 1-nedeljni "period ispiranja" (eliminacije potencijalnog prisustva bilo kog proizvoda u koži). Proizvod je nanošen dva puta dnevno tokom 12 nedelja na lice i vrat. Nanošenje je obavljano pod nadzorom na osnovnoj poseti. Kliničke procene su obavljane u 0, 2, 4, 8. i 12. nedelji. Ispitanici su klinički gradirani zasebno za lice i vrat na neujednačen ten i nejednaku pigmentaciju.

Rezultat

Bi-Oil je efikasan za poboljšanje izgleda neujednačenog tena i nejednake pigmentacije kod fotooštećene (zrele) kože. Nakon 4 nedelje, za oba parametra na licu i vratu postignut je statistički značajan rezultat. Posle 12 nedelja, 86% ispitanika u grupi tretiranoj uljem Bi-Oil pokazala je statistički značajno poboljšanje neujednačenog tena na licu, 71% ispitanika nejednake pigmentacije na licu, 69% neujednačenog tena na vratu, te 60% nejednake pigmentacije na vratu.