ការសិក្សា​អំពីសង្វារ ២០០៥

មជ្ឈ​ម​ណ្ឌលសម្រាប់ធ្វើតេស្ត

មន្ទីរពិសោធន៍ Photobiology នៃ​សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ​អាហ្រិ្វកខាងត្បូង

វត្ថុបំណង

ដើម្បី​​វាយតម្លៃ​​​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៃ​​ផលិត​ផល​ Bi-Oil ក្នុងការ​កែលម្អស្នាមសង្វារ​។

ក្រុម​មនុស្សដែល​យកមក​សិក្សា​

អ្នកចូលរួម៖ ស្ត្រី២០នាក់។ អាយុអ្នក​ចូលរួម៖ ១៨ ដល់​ ៥៥ឆ្នាំ។ ទីតាំង​សង្វារ៖ ពោះ។

វិធីសាស្ត្រ

(អ្នកវាយតម្លៃ) ការធ្វើតេស្តដោយអ្នក​ធ្វើតេស្ត​បាន​ដឹង ដោយ​ចៃដន្យ និង​ដោយត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​។ ការសិក្សា​ជាគូអាចធ្វើឱ្យមានការ​ប្រៀបធៀប​គ្នារវាងអ្នកចូលរួម។ អ្នក​ចូលរួម​ទាំង​អស់​មាន​សង្វារពោះទាំងសងខាង ដោយជួយឱ្យការ​សិក្សា​មួយ​ចំហៀងពោះអាចធ្វើទៅបាន។ ផលិត​ផល​នេះ​លាប​ពីរដង​ក្នុងរយៈពេល​ ១២ សប្តាហ៍ ត្រង់កន្លែងមានសង្វារ។ ការ​លាបត្រូវ​​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំតាម​ពេល​វេលា​ទៀងទាត់។ ការ​វាយតម្លៃ​ធ្វើឡើង​នៅក្នុងរយៈពេល ០ សប្តាហ៍ ៤សប្តាហ៍ ៨សប្តាហ៍ និង​១២ សប្តាហ៍។

លទ្ធផល

ផលិតផល​ Bi-Oil បានជួយកាត់បន្ថយ​សង្វារ​ទាំង​ក្នុង​វាយតម្លៃ​បែបសត្យានុម័ត និងបែបអត្តនោម័ត។ ៥០%នៃ​អ្នក​ចូលរួម​បាន​កត់ត្រា​ពី​ការ​ប្រសើរឡើង​នូវ​ការកាត់បន្ថយសង្វារក្នុងរយៈពេល ​៨សប្តាហ៍។