مطالعه ناهماهنگی رنگ پوست ، 2011

مرکز آزمایش

توماس جی استیفنز و همکاران، ثبت شده، تگزاس، ایالات متحده آمریکا.

هدف

ارزیابی تأثیر بایو-اُیل در بهبود ناهماهنگی رنگ پوست و لک هنگامی که توسط زنان با آسیب‌های پوستی خفیف تا متوسط ناشی از آفتاب (پیری) روی صورت و گردن استفاده شد.

نمونه

افراد تحت آزمون: 67 داوطلب خانم (از نژادهای متفاوت) با تشخیص بالینی پیری خفیف تا متوسط ناشی از نور در ناحیه صورت و گردن. گروه تحت درمان بایو - اُیل شامل 35 داوطلب و گروه بدون درمان شامل 32 داوطلب بودند. سن داوطلبان: 30 تا 70.

متدولوژی

مطالعه تصادفی، کنترل شده و با نظارت فرد ناآگاه از روند درمان. داوطلبان بعد از غربالگری اولیه و 1 هفته قطع مصرف سایر داروها، تحت ارزیابی قرار گرفتند. محصول روزی دو بار به مدت 12 هفته روی صورت و گردن استفاده شد. مصرف در ویزیت اولیه تحت نظارت قرار گرفت. ارزیابی بالینی در هفته‌های 0، 2، 4، 8 و 12 انجام شد. داوطلبان به طور بالینی و جداگانه در ناحیه صورت و گردن از نظر ناهماهنگی رنگ پوست و لک رتبه‌بندی شدند.

نتیجه

بایو-اُیل در بهبود ناهماهنگی رنگ پوست و لک در پوست پیر شده در اثر آفتاب مؤثر بود. بعد از 4 هفته یک نتیجه معنادار آماری در هر دو پارامتر صورت و گردن به دست آمد. بعد از 12 هفته 86% داوطلبان تحت درمان با بایو-اُیل از نظر ناهماهنگی رنگ پوست صورت، 71% از نظر لک های صورت، 69% از نظر ناهماهنگی رنگ پوست گردن و 60% از نظر لک های روی گردن بهبودی آماری قابل توجهی نشان دادند.