مطالعه ناهماهنگی رنگ پوست ، 2005

مرکز آزمایش

لابراتوار فتوبایولوژی دانشگاه پزشکی آفریقای جنوبی

هدف

ارزیابی تأثیر بایو - اُیل در بهبود ناهماهنگی رنگ پوست

نمونه

افراد تحت آزمون: 30 داوطلب خانم از نژادهای مختلف. سن داوطلبان: 18 تا 55. نوع لک: ملاسمای صورت.

متدولوژی

مطالعه یک سو-کور(ارزیاب)، تصادفی و کنترل شده. مطالعه دوتایی امکان مقایسه در خود فرد داوطلب را ایجاد نمود. داوطلبان در هر دو طرف لک داشتند که امکان مطالعه نیمه - صورت / گردن فراهم گردید. محصول روزی دو بار به مدت 12 هفته روی موضع مورد نظر استفاده شد. مصرف در فواصل منظم تحت نظارت قرار گرفت. ارزیابی در هفته های 0، 4، 8 و 12 انجام شد.

نتیجه

بایو-اُیل سبب بهبود ناهماهنگی رنگ پوست در هر دو نوع پوست روشن و تیره شد. بهبودی در 93% از داوطلبان طی 6 هفته ثبت شد.. پزشک کلینیک بهبودی یکسانی در هر دو نوع پوست روشن و تیره از هفته 0 تا 8 ملاحظه کرد. پزشک کلینیک از هفته 8 تا 12 بهبودی بیشتر در پوست تیره را ثبت نمود.