مطالعه استرچ مارک (ترک‌های ناشی از کشیدگی پوست) ، 2005

مرکز آزمایش

لابراتوار فتوبایولوژی دانشگاه پزشکی آفریقای جنوبی

هدف

ارزیابی تأثیر بایو-اُیل در بهبود ترک‌های ناشی از کشیدگی پوست (استرچ مارک)

نمونه

افراد تحت آزمون: 20 داوطلب خانم. سن داوطلبان: 18 تا 55. محل ترک‌های پوستی: شکم

متدولوژی

مطالعه تصادفی، یک سوکور و کنترل شده. مطالعه دوتایی امکان مقایسه در خود فرد داوطلب را ایجاد کرد. داوطلبان استرچ مارک (ترک‌های ناشی از کشیدگی پوست) در دو طرف ناحیه شکم داشتند که امکان مطالعه روی یک نیمه شکم را فراهم کرد. محصول روزی دوبار به مدت 12 هفته روی موضع مورد نظر استفاده شد. مصرف در فواصل منظم تحت نظارت قرار گرفت. ارزیابی در هفته های 0، 4، 8 و 12 انجام شد.

نتیجه

بایو-اُیل در هر دو ارزیابی عینی و ذهنی سبب بهبود استرچ مارک (ترک‌های ناشی از کشیدگی پوست) شد. بهبودی در 50% از داوطلبان طی 8 هفته ثبت شد.