آزمایش پوست حساس ، 2006

مرکز آزمایش

فیوچرکازمتیک، پرتریا، آفریقای جنوبی.

هدف

آزمایش بایو-اُیل برای تعیین احتمال ایجاد حساسیت پوستی در افراد با پوست حساس

نمونه

افراد تحت آزمون : 21 داوطلب. سن داوطلبان: 18 تا 65. معیار انتخاب: داوطلبان با پوست حساس انتخاب شدند و در معرض یک شاهد مثبت (اسید لاکتیک) جهت تعیین میزان حساسیت پوستشان قرار گرفتند.

متدولوژی

مطالعه تصادفی و کنترل شده. 3 ناحیه مورد ارزیابی قرار گرفتند: ناحیه ای که روی آن آب دیونیزه استفاده شد (شاهد منفی)، ناحیه ای که روی آن بایو-اُیل استفاده شد، ناحیه ای که روی آن محلول سدیم لوریل سولفات 1% مصرف شد (شاهد مثبت - عامل محرک شناخته شده پوست). محصولات با یک پچ روی ناحیه داخلی ساعد استفاده شدند و بعد از 24 ساعت برداشته شدند. واکنش های پوست بعد از 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از مصرف ارزیابی شدند. متخصصین پوست در طول ارزیابی حضور داشتند. واکنش های پوستی از 4-0 درجه بندی شدند. (0 به معنای بدون واکنش و 4 یعنی قرمزی همراه با سوزش).

نتیجه

بایو-اُیل برای داوطلبان با پوست حساس، حساسیت زا نیست. هیچ داوطلبی دچار عوارض ناخواسته در اثر بایو-اُیل نشد. بایو-اُیل طی یک دوره 96 ساعته دارای میزان متوسط حساسیت زایی در حد 0/03 بود. اثر بایو-اُیل بهتر از آب دیونیزه (شاهد منفی) بود.