آزمایش افراد دارای اسکار ، 2002

مرکز آزمایش

آیتن - مون، سامرست، انگلستان

هدف

تعیین قدرت بایو - اُیل در بهبود اسکارها در 82 نفر تحت آزمایش

نمونه

"افراد تحت آزمون: 82 داوطلب شامل کودکان و بزرگسالان. مدت وجود اسکار. از ایجاد اخیر تا بیش از 10 سال. نوع اسکار: اسکارهای برجسته ، صاف و فرورفته، طیف اسکارهای ناشی از سوختگی و خراش‌های خفیف تا پس از جراحی، محل اسکار: مختلف."

متدولوژی

محصول روزی 3 بار به مدت 4 هفته استفاده شد. به داوطلبان راهنمایی شد که تا جذب کامل محصول، آن را به صورت دورانی ماساژ دهند. مشاهدات در هفته های 0 ، 2 و 4 انجام شد. داوطلبان بهبودی مشاهده شده توسط خودشان را از 1-9 درجه بندی کردند. (1 یعنی «بدون بهبودی» و 9 یعنی «بهبودی خیلی زیاد»)

نتیجه

.82%از داوطلبان بهبودی در اسکارهای خود را پس از 4 هفته گزارش کردند