مطالعه اسکار، 2010

مرکز آزمایش

انستیتو پرودرم برای تحقیقات کاربردی درماتولوژیک، هامبورگ، آلمان

هدف

ارزیابی تأثیر بایو - اُیل در بهبود شکل ظاهری اسکار (جای زخم ).

نمونه

افراد تحت آزمون: 36 داوطلب خانم از نژادهای مختلف. سن داوطلبان: 18تا65 سال. مدت وجود اسکار: از ایجاد اخیر تا 3 سال. محل اسکار: شکم، پا، بازو، گردن، زانو، تنه، بخش فوقانی بدن.

متدولوژی

مطالعه دو-سو کور،تصادفی و کنترل شده با دارونما. داوطلبان اسکارهای مشابه داشتند یا اسکاری که به اندازه کافی بزرگ بود تا امکان استفاده نیمه - نیمه روی یک اسکار و مقایسه در یک فرد را فراهم کند. محصول روزی دو بار به مدت 8 هفته بدون ماساژ اضافی روی موضع مورد نظر استفاده شد. مصرف، در فواصل منظم تحت نظارت قرار گرفت. ارزیابی در هفته‌های 0، 2، 4 و 8 انجام شد. پارامترهای متفاوت اسکار به همان گونه که برای ناظر و بیمار جهت سنجش اسکار تعیین شده بود (POSAS) مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتیجه

بایو - اُیل در بهبود شکل ظاهری اسکار (جای زخم ) مؤثر است. نتیجه قابل توجه آماری بعد از فقط 2 هفته استفاده (15 روز ) در 66% از داوطلبان مشاهده شد. پس از 8 هفته (57 روز ) میزان بهبودی در 92% از داوطلبان تقریباً سه برابر میزان بهبودی آن در طی 2 هفته بود. در طول مدت مطالعه بهبود مستمر اسکار ملاحظه شد.