مطالعه اسکار، 2005

مرکز آزمایش

لابراتوار فتوبایولوژی دانشگاه پزشکی آفریقای جنوبی

هدف

ارزیابی تأثیر بایو - اُیل در بهبود شکل ظاهری اسکار (جای زخم )

نمونه

افراد تحت آزمون: 24 داوطلب، 22 خانم و 2 آقا. سن داوطلبان: 18 تا 60. مدت وجود اسکار: از ایجاد اخیر تا 3 سال. نوع اسکار: اسکارهای ناشی از سوختگی خفیف تا اسکارهای پس از جراحی (12 اسکار ماژور، 14 اسکار مینور، یک داوطلب در سه ناحیه اسکار داشت)

متدولوژی

مطالعه یک سوکور، تصادفی و کنترل شده. مطالعه دوتایی امکان مقایسه در خود فرد داوطلب را ایجاد کرد. داوطلبان اسکارهای مشابه داشتند یا اسکاری که به اندازه کافی بزرگ بود تا امکان استفاده از محصول روی یک نیمه اسکار را فراهم کند. محصول روزی دو بار به مدت 12 هفته روی موضع مورد نظر استفاده شد. مصرف، تحت نظارت و در فواصل منظم صورت گرفت. ارزیابی در هفته‌های 0، 4، 8 و 12 انجام شد.

نتیجه

بایو - اُیل در هر دو ارزیابی ذهنی و عینی سبب بهبود شکل ظاهری اسکار (جای زخم ) شد. بهبودی در 65% از داوطلبان طی 4 هفته ثبت شد.