مطالعه پیری پوست ، 2011

مرکز آزمایش

توماس جی استیفنز و همکاران، ثبت شده، تگزاس، ایالات متحده آمریکا.

مطالعه 1: صورت و گردن

هدف

تعیین تأثیر بایو-اُیل وقتی توسط خانم هایی استفاده شد که دچار آسیب خفیف تا متوسط ناشی از آفتاب (پیری) در صورت و گردن بودند.

نمونه

افراد تحت آزمون: 67 داوطلب خانم (از نژادهای مختلف) با علائم بالینی پیری خفیف تا متوسط ناشی از آفتاب در صورت و گردن. گروه تحت درمان بایو-اُیل شامل 35 داوطلب و گروه بدون درمان شامل 32 داوطلب بودند. سن داوطلبان: 30 تا 70 .

متدولوژی

مطالعه تصادفی، کنترل شده با نظارت فرد ناآگاه از روند درمان. داوطلبان پس از غربالگری اولیه و پس از 1 هفته قطع .مصرف سایر داروها، تحت ارزیابی قرار گرفتند. محصول روزی دو بار به مدت 12 هفته روی صورت و گردن استفاده شد. مصرف، در ویزیت اولیه تحت نظارت قرار گرفت. ارزیابی بالینی در هفته های 0، 2، 4، 8 و 12 انجام شد. داوطلبان به طور بالینی و جداگانه از نظر صورت و گردن جهت پارامترهای اثربخشی زیر درجه بندی شدند: ظاهر کلی، خطوط ریز، چروک‌های عمیق، لک، ناهماهنگی رنگ پوست، زبری / نرمی قابل مشاهده، زبری / نرمی در لمس، سفتی و شفافیت .(کدری)

نتیجه

بایو-اُیل در بهبود کلی پوست آسیب دیده از آفتاب (پیری) در ناحیه صورت و گردن مؤثر است. پس از 8 هفته نتیجه آماری قابل توجهی برای همه پارامترهای کلینیکی درجه بندی شده از نظر اثربخشی به دست آمد. پس از 12 هفته 94% از داوطلبان در گروه تحت درمان بایو-اُیل بهبود آماری قابل توجهی در تمام صورت و 80% از داوطلبان بهبودی آماری قابل .توجهی در تمام گردن نشان دادند.

مطالعه 2: بدن

هدف

ارزیابی تأثیر بایو-اُیل روی ناحیه دکلته، پوست قسمت پایینی دست و پا وقتی توسط خانم‌های دچار آسیب‌های خفیف تا متوسط ناشی از آفتاب (پیری) استفاده شد.

نمونه

افراد تحت آزمون: 67 داوطلب خانم (از نژادهای مختلف) با تشخیص آسیب‌های خفیف تا متوسط ناشی از آفتاب در صورت و گردن. گروه تحت درمان بایو-اُیل شامل 35 داوطلب و گروه بدون درمان شامل 32 داوطلب بودند. سن داوطلبان: 30 تا 70

متدولوژی

مطالعه تصادفی، کنترل شده، با نظارت فرد ناآگاه از روند درمان داوطلبان بعد از غربالگری اولیه و 1 هفته قطع مصرف سایر داروها، تحت ارزیابی قرار گرفتند. محصول روزی دو بار به مدت 12 هفته روی ناحیه دکلته، قسمت پایینی دست و پا استفاده شد. مصرف، در ویزیت اولیه تحت نظارت قرار گرفت. ارزیابی بالینی در هفته های 0، 2، 4، 8 و 12 انجام شد. داوطلبان از نظر بالینی به طور جداگانه در نواحی دکلته، قسمت پایینی دست و پا جهت پارامترهای اثربخشی زیر درجه بندی شدند: ظاهر کلی، ساختار Crepey، خشکی / پوسته ریزی، زبری/ نرمی قابل مشاهده و زبری / نرمی قابل لمس.

نتیجه

بایو-اُیل در بهبود کلی پوست آسیب دیده از آفتاب (پیری) در بدن مؤثر است. پس از 4 هفته نتیجه معنادار آماری برای همه پارامترهای کلینیکی درجه بندی شده از نظر اثربخشی به دست آمد. پس از 12 هفته 89% از داوطلبان در گروه تحت درمان بایو-اُیل بهبود آماری قابل توجهی در دکلته، قسمت های پایینی دست و پا نشان دادند.