مطالعه اسکار ناشی از اکنه ، 2012

مرکز آزمایش

بخش پوست بیمارستان اول دانشگاه پکن، شهر پکن، چین.

هدف

مطالعه پژوهشی جهت ارزیابی تأثیر بایو - اُیل در بهبود شکل ظاهری اسکار (جای زخم ) اکنه روی صورت در داوطلبان چینی

نمونه

افراد تحت آزمون: 44 فرد چینی با اسکارهای تازه تشکیل شده از آکنه روی صورت (زیر 1 سال). گروه تحت درمان بایو - اُیل شامل 32 داوطلب و گروه بدون درمان شامل 12 داوطلب بودند. سن داوطلبان : 14 تا 30

متدولوژی

مطالعه تصادفی، کنترل شده با نظارت فرد ناآگاه از روند درمان. داوطلبان بعد از غربالگری اولیه و 1 هفته قطع مصرف سایر داروها، تحت ارزیابی قرار گرفتند. محصول روزی دو بار به مدت 10 هفته استفاده شد. مصرف در فواصل منظم تحت نظارت قرار گرفت. ارزیابی در هفته های 0، 4، 8 و 10 انجام شد و شامل موارد زیر بود: ارزیابی درجه کلی اسکار (GSS) توسط پژوهشگر، تعیین رنگ / قرمزی اسکار ناشی از اکنه باکرومامتر، اندازه‌گیری سطح سبوم با سبومتر، تعیین تعداد کمدون‌ها و جوش‌های التهابی توسط متخصص پوست. داوطلبان همچنین پرسشنامه ارزیابی شخصی خود را در هر ویزیت تکمیل کردند.

نتیجه

بهترین نتیجه درجه بندی بالینی، قدرت بایو - اُیل جهت کاهش اریتم یا قرمزی اسکارهای ماکولار (سطحی) ناشی از اکنه همراه با روشن تر شدن پوست بود. نتایج پرسشنامه ارزیابی شخصی نشان داد که بیش از 84% داوطلبان از وضعیت کلی اسکارهای اکنه‌شان و بیش از 90% آنها از رنگ اسکارشان احساس بهبودی کردند. نتایج شمارش اکنه و اندازه‌گیری سبوم نشان داد که استفاده از بایو-اُیل سبب تشدید اکنه یا افزایش ترشح سبوم نمی‌شود.