Μελέτη για τις ραγάδες, 2005

Κέντρο δοκιμής

Εργαστήριο Φωτοβιολογίας του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νότιας Αφρικής.

Σκοπός

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Bi-Oil στη βελτίωση της όψης των ραγάδων.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 20 γυναίκες. Ηλικία συμμετεχόντων: 18 έως 55. Τοποθεσία των ραγάδων: κοιλιά.

Μεθοδολογία

Μονά τυφλή (αξιολογητής), τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Σχεδιασμός μελέτης σε ζεύγη αλλοιώσεων που επιτρέπει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στο σώμα του ίδιου ατόμου. Οι συμμετέχοντες είχαν ραγάδες και στις δύο πλευρές της κοιλιάς, γεγονός που επέτρεπε το σχεδιασμό της μελέτης με εφαρμογή στη μισή κοιλιά. Το προϊόν εφαρμόστηκε δύο φορές την ημέρα για 12 εβδομάδες στην περιοχή-στόχος. Η εφαρμογή διεξήχθη υπό επίβλεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αξιολογήσεις διεξήχθησαν στις εβδομάδες 0, 4, 8 και 12.

Αποτέλεσμα

Το Bi-Oil βελτίωσε την όψη των ραγάδων βάσει τόσο των αντικειμενικών όσο και των υποκειμενικών αξιολογήσεων. Το 50% των συμμετεχόντων κατέγραψαν βελτίωση της όψης στις 8 εβδομάδες.