Μελέτη για τις ουλές, 2005

Κέντρο δοκιμής

Εργαστήριο Φωτοβιολογίας του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νότιας Αφρικής.

Σκοπός

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Bi-Oil στη βελτίωση της όψης των ουλών.

Δείγμα

Συμμετέχοντες: 24 συμμετέχοντες, 22 γυναίκες και 2 άνδρες. Ηλικία συμμετεχόντων: 18 έως 60. Χρόνος ύπαρξης των ουλών: νεοσχηματισμένες έως 3 έτη. Τύποι ουλών: από ελαφρά εγκαύματα έως χειρουργικές ουλές (12 σοβαρές ουλές, 14 ουλές μικρής σημασίας - 1 συμμετέχων είχε τρία σημεία με ουλές).

Μεθοδολογία

Μονά τυφλή (αξιολογητής), τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Σχεδιασμός μελέτης σε ζεύγη αλλοιώσεων που επιτρέπει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στο σώμα του ίδιου ατόμου. Οι συμμετέχοντες είχαν είτε δύο παρόμοιες ουλές ο καθένας είτε μία ουλή αρκετά μεγάλη ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή στη μισή ουλή. Το προϊόν εφαρμόστηκε δύο φορές την ημέρα για 12 εβδομάδες στην περιοχή-στόχος. Η εφαρμογή διεξήχθη υπό επίβλεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αξιολογήσεις διεξήχθησαν στις εβδομάδες 0, 4, 8 και 12.

Αποτέλεσμα

Το Bi-Oil βελτίωσε την όψη των ουλών βάσει τόσο των αντικειμενικών όσο και των υποκειμενικών αξιολογήσεων. Το 65% των συμμετεχόντων κατέγραψαν βελτίωση της όψης στις 4 εβδομάδες.